תנאי השימוש באתר "קשת הפקות"

ברוכים הבאים לאתר "קשת הפקות" (להלן "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה בלתי מסויגת מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

תנאים כלליים והגבלת אחריות

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין "קשת הפקות", המפעילה אתר זה, לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים באתר.

שירותי "קשת הפקות" (להלן, "השירות") מיועדים לשימושם של משתמשים מעל גיל 18, אשר אינם מנועים משימוש בשירות זה על-ידי חקיקה שקיימת במדינתם.

השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכד' באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר "וירוסים", שלא להשתמש באתר בנסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בנסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.

ל"קשת הפקות" אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או במוקד ההזמנות ו/או כניסה לאירוע מהאירועים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או למוקד ההזמנות ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד ההזמנות.

כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר (להלן: "תכני האתר") הינם על אחריות המשתמש בלבד. "קשת הפקות" אינה מתחייבת בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדוייקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל "קשת הפקות" ו/או אצל ספקיה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו'. המשתמש ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד "קשת הפקות" לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם.

אירועים, ימי גיבוש, פעילויות לימודי המשך וכנסים – תשלומים, מדיניות אספקה ותנאי ביטול

למשתמשי האתר מוצע להירשם מראש לאירועים שונים, ובכלל זה ימי גיבוש, פעילויות לימודי המשך, סופי שבוע וכנסים מקצועיים המאורגנים על-ידי "קשת הפקות", ולרכוש כרטיסים לאירועים אלה בתשלום מיידי באמצעים אלקטרוניים.

רכישת כרטיס תיעשה באמצעות כרטיס אשראי, שלמשתמש יש הרשאה להשתמש בו. ברכישת כרטיס, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא היתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה "קשת הפקות" זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה כתוצאה מכך.

לאחר התשלום, נשלחים אישור הזמנה וחשבונית מס-קבלה לדואר האלקטרוני של המשתמש שצוין בעת ההזמנה, והם מהווים אסמכתה על התשלום וכרטיס כניסה לפעילות.

במידה שהמשתמש מבקש לבטל את הרשמתו, יחולו על ביטול העסקה הכללים הסטנדרטיים להלן:

  • אם נשלחה הודעת ביטול על-ידי המשתמש במהלך 14 ימים מרגע התשלום – הביטול יהא כרוך בדמי ביטול מרביים של 5% מסך העסקה או 100 ש"ח (הגבוה מביניהם), בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
  • אם נשלחה הודעת ביטול לאחר שחלפו 14 ימים מרגע התשלום (אך כל עוד נותרו יותר מ-30 ימים עד למועד הכנס או הפעילות) – דמי הביטול יעמדו על 30% מסך העסקה.
  • אם נשלחה הודעת הביטול 30 ימים או פחות לפני קיום הפעילות – דמי הביטול יעמדו על 50% מסך העסקה.
  • אם נשלחה הודעת הביטול פחות מ-7 ימים לפני קיום הפעילות – דמי ההשתתפות לא יוחזרו.
  • במידה שהכנס או הפעילות יבוטלו ביוזמת מארגני הפעילות או "קשת הפקות", תישלח על כך הודעה למשתתפים ויבוצע זיכוי של מלוא סכום הרכישה.

תנאים סטנדרטיים אלה יהיו בתוקף כל עוד בדף האירוע עצמו לא נרשמו במפורש תנאי ביטול אחרים, השונים מתנאים אלה.

שינויים בתנאים ובהגבלות

אנו עשויים לערוך שינויים בתנאים וההגבלות מעת לעת. לאחר ביצוע שינויים אלה, נערוך עותק חדש של התנאים וההגבלות באתר שלנו וכל התנאים הנוספים החדשים יהיו זמינים עבורך.

פרטיות

מדיניות הפרטיות המלאה שלנו זמינה עבורך בדף "מדיניות הפרטיות" באתר זה.

הסכמה

אני מסכים שקראתי והבנתי כל פיסקה הכלולה בתנאים וההגבלות האלה, וכן הסכמתי לציית לתנאים ולהגבלות אלה באופן חוקי.